Salgs- og leveringsbetingelser

 1. GENERELT:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

 1. PRISER:

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Vores priser fremgår af vores til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af XP som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 

Såfremt en producent af en vare tilbyder særlig prissætning af produkter, skal køber inden 10 dage, efter XP´s anmodning herom, levere til XP en kopi af bevis for modtagelse af varerne og fremsende kopi af fakturaen. Køber er forpligtet til at iagttage såvel den pågældende producents som XP´s retningslinjer vedrørende sådanne projekter. Dette gælder også i perioden for opbevaring af informationer stammende fra disse projekter i overensstemmelse med kommerciel og fiskal lovgivning og regulering.

 

I det tilfælde, at køber overtræder vores eller den pågældende producents retningslinjer, har XP ret til at fakturere køber ethvert uretmæssigt opkrævet eller betalt beløb, og XP og/eller producenten kan udelukke køber fra deltagelse i fremtidige projekter.

 

 1. BETALING:

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidig betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Såfremt betaling sker efter forfaldsdag er XP berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned, indtil det forfaldne er betalt. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

 

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på XP, som ikke er skriftligt anerkendt af XP, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til XP, som om levering var sket til aftalt tid. XP kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

 

 1. EJENDOMSFORBEHOLD:

XP forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inklusiv leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

 

 1. LEVERING:

Levering sker ab lager dansk adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringstiden er fastsat af XP efter XP bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

 

XP kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Transportforsikring opkræves som 0,8 procent af faktureret varebeløb + fragt samt 10% imaginær avance.

 

 1. IMPORT OG EKSPORT REGULATIVER:

Alle produkter, reservedele, tekniske data, software og dokumentation kan være omfattet af import og eksport love, regler og anden regulering herunder, men ikke begrænset til, regulering hidrørende fra Danmark, den Europæiske Union, de Forenede Amerikanske Stater og det pågældende import land i det tilfælde, at køber eksporterer varerne. Køber er forpligtet til at overholde enhver import og eksport lovgivning og regulering og opnå samtlige nødvendige tilladelser og/eller licenser som følge heraf.

 

 1. BESTILLINGSFEJL / RETURNERING:

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer/annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur. XP forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien inklusiv fragt fra leverandør og retur til leverandør, dog min. kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

 

 1. PRODUKTINFORMATION:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for XP.

 

 1. PRODUKTÆNDRINGER:

XP forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

 

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER:

Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software, der er inkluderet i leveringen/varen, overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder, at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage softwaren til andres brug*. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig skriftlig aftale med den pågældende licensgiver.

 

XP frasiger sig ethvert ansvar for købers krænkelse af immaterielle rettigheder i det tilfælde, at varer eksporteres ud af det land, hvori XP har leveret varen, idet XP ikke kan garantere køber, at rettigheder til anvendelse af varen i det pågældende land er omfattet af licensaftalen.

*afhængig af de pågældende licensaftaler

 

 1. MANGLER OG REKLAMATION:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forret-ningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra modtagelsestidspunktet, give XP skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. XP kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

 

Forandringer eller indgreb i det købte uden XP skriftlige samtykke fritager XP for enhver forpligtelse. Såfremt XP anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til XPi original emballage. XP forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

 

Såfremt XP har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter service-forpligtelsen alene de solgte produkter. XP forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis XP finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil XP foretage en evt. ombytning / kreditering.

 

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

 

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING:

Et erstatningskrav overfor XP kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. XP erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og XP hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. XP er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

XP er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

 

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort XP opfyldelse af aftalen.

 

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne i kritiske systemer herunder sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter/installationer, forsyningsvirksomhed, livsbevarende installationer eller til fremstilling af våben er ikke tilladt, medmindre der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende producent.

 

 1. PRODUKTANSVAR:

I det omfang andet ikke følger af grønlandsk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: XP er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af XP leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes XP fejl eller forsømmelse.

 

 1. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER:

XP er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

 

 1. TVISTER:

Enhver tvist mellem XP og køber skal afgøres efter dansk ret.